famet saInformacje dla Akcjonariuszy


ADRES SIEDZIBY:

FAMET S.A. ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

TEL: +48 77 40 52 000

NIP: 749-000-52-95
REGON: 004523580
BDO: 000006874

KAPITAŁ AKCYJNY: 3.125.000,00 zł - wpłacony w całości
KRS: 0000030362, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE AKCJI:

Barbara Borecka
TEL: +48 77 40 52 222
EMAIL: barbara.borecka@famet.com.pl

OGŁOSZENIE:


Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A. Początek obrad o godz. 1200.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji:

1) Mandatowo-Skrutacyjnej,

2) Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2019 r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r.

8. Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,

2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 r.,

5) w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1. Wykreśla się § 9 o treści:

"§ 9. Akcje pozostają w depozycie Spółki lub banku krajowego działającego na zlecenie Spółki."

2. Dotychczasową treść § 9b:

"§ 9b.

1. W razie utraty lub zniszczenia akcje, odcinki zbiorowe akcji lub inne dokumenty wydawane przez spółkę mogą zostać umorzone przez Spółkę.

2. Umorzenia dokonuje Zarząd Spółki na wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes prawny w umorzeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz po ogłoszeniu o utracie lub zniszczeniu dokumentu.

3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt 2 zamieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Powinno ono określać termin na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zagubionego dokumentu.

4. Uchwała Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu o którym mowa w pkt 1 stanowi podstawę do wydania duplikatu tego dokumentu."

zmienia się na:

"§ 9b. Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonuje spółka bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy." Sprawy organizacyjne:
Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;

2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zarząd FAMET S.A.


MONITOR SĄDOWY NR 96 wyd. z dnia 19 maja 2020r.