famet saLokalizacja


FAMET S.A.
47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Szkolna 15a

Telefony:
+48 77 40 52 000
+48 77 40 52 100
+48 77 40 52 105

E-mail: office@famet.com.pl


Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych  jest Spółkę FAMET S.A. z siedzibą w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a.


Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a.
  2. drogą elektroniczną - e-mail:  office@famet.com.pl
  3. telefonicznie: +48 77 40 52 000
     +48 77 40 52 100
     +48 77 40 52 105


Kontakt w sprawie ochrony danych

W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres:
e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty należące do grupy Famet S.A.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Spółki FAMET S.A.  zostały określone w naszej Polityce Prywatności.