famet saInformacje dla AkcjonariuszyADRES SIEDZIBY:

FAMET S.A. ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

TEL: +48 77 40 52 000

NIP: 749-000-52-95
REGON: 004523580
BDO: 000006874

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.125.000,00 zł - wpłacony w całości
KRS: 0000030362, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE AKCJI:

Barbara Borecka
TEL: +48 77 40 52 222
EMAIL: barbara.borecka@famet.com.pl

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r..
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 15.30PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego.
3.  Wybór Komisji:
   1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
   2) Uchwał i Wniosków.
4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.  Przyjęcie porządku obrad.
6.  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2023 r.
7.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r.
8.  Przyjęcie uchwał:
   1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,
   2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
   3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
   4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:
1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.


ZARZĄD FAMET S.A. 

 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 r.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 15.30PORZĄDEK OBRAD:

1.  Otwarcie Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego.
3.  Wybór Komisji:
   1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
   2) Uchwał i Wniosków.
4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.  Przyjęcie porządku obrad.
6.  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2022 r.
7.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r.
8.  Przyjęcie uchwał:
   1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki      za 2022 r.,
   2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
   3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,>
   4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2022 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem


Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.


ZARZĄD FAMET S.A. 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 30 września 2022 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 15.30PORZĄDEK OBRAD:

1.  Otwarcie Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego.
3.  Wybór Komisji:

  1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2) Uchwał i Wniosków.

4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.  Przyjęcie porządku obrad.
6.  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2021 r.
7.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.
8.  Przyjęcie uchwał:

  1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
  2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2021 r.,
  5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję,

9.   Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję,
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.


SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

 1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
 2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem


Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.


Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.


ZARZĄD FAMET S.A. 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 23 lipca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 12:00PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2020 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r.
 8. Przyjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,

  2. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  4. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2020 r.,
 9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 10.  Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

 1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
 2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.


ZARZĄD FAMET S.A.
Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy


Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy znajdują się na stronie: www.bm.pkobp.pl/era/

Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM (https://www.bm.pkobp.pl/).

 

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr 254(6144) poz. 75028


Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie jest formalnym wymogiem powyższej ustawy i nie wymaga od akcjonariuszy Spółki podejmowania żadnych działań, gdyż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

Po wyczerpaniu procedury wezwań określonej w przepisach prawa Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 8 grudnia 2020 r. Nr 239(6129) poz. 69495


Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie jest formalnym wymogiem powyższej ustawy i nie wymaga od akcjonariuszy Spółki podejmowania żadnych działań, gdyż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Po wyczerpaniu procedury wezwań określonej w przepisach prawa Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami."

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 16 listopada 2020 r. Nr 223 (6113) poz. 63040


Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie jest formalnym wymogiem powyższej ustawy i nie wymaga od akcjonariuszy Spółki podejmowania żadnych działań, gdyż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Po wyczerpaniu procedury wezwań określonej w przepisach prawa Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 22 października 2020 r. Nr 207 (6097) poz. 56807


Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie jest formalnym wymogiem powyższej ustawy i nie wymaga od akcjonariuszy Spółki podejmowania żadnych działań, gdyż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Po wyczerpaniu procedury wezwań określonej w przepisach prawa Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.OGŁOSZENIE:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY z dnia 24 września 2020 r. Nr 187 (6077) poz. 49060


Zarząd spółki FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie jest formalnym wymogiem powyższej ustawy i nie wymaga od akcjonariuszy Spółki podejmowania żadnych działań, gdyż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Po wyczerpaniu procedury wezwań określonej w przepisach prawa Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszamiOGŁOSZENIE:


17 września spółka FAMET S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, adres: ul. Puławska nr 15, 02-515 Warszawa.OGŁOSZENIE:


Uchwałą nr 5 z dnia 19 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMET S.A. w Kędzierzynie-Koźlu wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.


OGŁOSZENIE:


Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A. Początek obrad o godz. 1200.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji:

1) Mandatowo-Skrutacyjnej,

2) Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2019 r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r.

8. Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,

2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 r.,

5) w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1. Wykreśla się § 9 o treści:

"§ 9. Akcje pozostają w depozycie Spółki lub banku krajowego działającego na zlecenie Spółki."

2. Dotychczasową treść § 9b:

"§ 9b.

1. W razie utraty lub zniszczenia akcje, odcinki zbiorowe akcji lub inne dokumenty wydawane przez spółkę mogą zostać umorzone przez Spółkę.

2. Umorzenia dokonuje Zarząd Spółki na wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes prawny w umorzeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz po ogłoszeniu o utracie lub zniszczeniu dokumentu.

3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt 2 zamieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Powinno ono określać termin na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zagubionego dokumentu.

4. Uchwała Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu o którym mowa w pkt 1 stanowi podstawę do wydania duplikatu tego dokumentu."

zmienia się na:

"§ 9b. Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonuje spółka bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy." Sprawy organizacyjne:
Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;

2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zarząd FAMET S.A.