famet saDane firmy i lokalizacja


Adres:
FAMET S.A.
47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Szkolna 15a

REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
Telefon:
+48 77 40 52 000
+48 77 40 52 100
+48 77 40 52 105

Email: office@famet.com.pl


Numer konta bankowego PLN:
ING Bank Śląski SA 52 1050 1504 1000 0022 0579 8149
mBank SA 45 1140 1788 0000 2465 9300 1001

Numer konta bankowego EUR:
ING Bank Śląski SA: PL33 1050 1504 1000 0022 5909 1649 (SWIFT: INGBPLPW)
Bank PEKAO SA PL09 1240 4272 1978 0000 4835 0303 (SWIFT: PKOPPLPW)

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 3.125 tys. PLN
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych  jest Spółkę FAMET S.A. z siedzibą w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a.


Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a.
  2. drogą elektroniczną - e-mail:  office@famet.com.pl
  3. telefonicznie: +48 77 40 52 000
     +48 77 40 52 100
     +48 77 40 52 105


Kontakt w sprawie ochrony danych

W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres:
e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty należące do grupy Famet S.A.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Spółki FAMET S.A.  zostały określone w naszej Polityce Prywatności.