famet saInformacja dot. promieniowania jonizującegoRealizując art. 32c pkt 2 ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2021.1941 t.j. z dnia 2021.10.27)
informujemy, że na terenie FAMET S.A.:

 • FAMET Spółka Akcyjna w Kędzierzynie–Koźlu – Zakład Produkcyjny nr 1
  (47 – 225 Kędzierzyn – Koźle, ul. Szkolna 15a),
 • FAMET Spółka Akcyjna w Kędzierzynie Koźlu – Zakład Produkcyjny nr 3 – oddział zamiejscowy w Kępnie
  (63 – 600 Kępno, ul. Przemysłowa 12),
 • FAMET Spółka Akcyjna w Kędzierzynie–Koźlu – Zakład Produkcyjny nr 4 – oddział zamiejscowy w Opolu
  (45 – 641 Opole. ul. Oświęcimska 102c)

wykorzystuje się promieniowanie jonizujące w celu wykonania badań radiograficznych złączy spawanych elementów i urządzeń za pomocą aparatów rentgenowskich i źródeł promieniotwórczych. Działalność związana z promieniowaniem jonizującym zakwalifikowana jest do kategorii III zagrożeń, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy Prawo atomowe, tj. działalność związana z narażeniem mogącym prowadzić wyłącznie do wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie jednostki organizacyjnej, uzasadniającego uruchomienie pilnych działań interwencyjnych na terenie jednostki organizacyjnej. Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr:

 • D-15076, z dnia 13.01.2004 roku + Aneks nr 1 z dnia 18.08.2006 roku (ZP-1 w K-Koźlu),
 • D-19116, z dnia 21.10.2014 roku (ZP-3 w Kępnie),
 • D-18552, z dnia 27.05.2013 roku (ZP-4 w Opolu),
 • D-22864, z dnia 24.06.2022 roku (ZP-4 w Opolu).

Teren zakładów produkcyjnych stanowi teren zamknięty, chroniony przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie zakładów znajdują się wydzielone pracownie, gdzie wykonywane są badania radiograficzne. Do pomieszczeń pracowni mają dostęp pracownicy zakwalifikowani do kategorii B narażenia na promieniowanie jonizujące. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników wykonujących badania radiograficzne prowadzona jest dozymetria indywidualna, na podstawie której stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo atomowe nie są przekroczone.


W wyniku prowadzonej działalności nie powstają odpady promieniotwórcze a ewentualne zużyte aparaty rentgenowskie czy źródła promieniotwórcze są utylizowane zgodnie zobowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie. W wyniku prowadzonej działalności nie nastąpiło żadne uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska. Promieniowanie jonizujące powstałe w trakcie badań radiograficznych nie stanowi zagrożenia dla ludności jak i dla środowiska.