famet saFAMET PLUS Sp. z o.o.


„FAMET PLUS” Spółka z o.o.
47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Szkolna 15a

Telefon:
+48 77 40 52 144

Email:
plus@famet.com.pl
KRS: 0000157804
NIP: 6191839661
REGON: 250925419
 1. Polityka prywatności

  Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych  jest „FAMET PLUS” Spółka z o.o. z siedzibą w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a.

  Kontakt w sprawie ochrony danych

  W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl

  Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

  1. należące do Grupy Famet,
  2. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  3. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.


  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)