famet saKODEKS ETYCZNYGrupa FAMET jest przekonana o wadze przestrzegania w ramach swoich praktyk, obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych i postępowania, zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi.

  • UNIWERSALNE WARTOŚCI, JAKIM HOŁDUJE GRUPA FAMET
  • DBAŁOŚĆ O NAJWYŻSZE STANDARDY PRACY
  • UCZCIWA KONKURENCJA, BRAK TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  • ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
  • PARTNERSTWO W BIZNESIE
  • BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

      Kodeks stanowi dla pracowników Grupy wzorzec postępowania w stosunku do współ-pracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.
      Kodeks jest obowiązujący dla wszystkich spółek Grupy FAMET.


1.   UNIWERSALNE WARTOŚCI, JAKIM HOŁDUJE GRUPA FAMET

      Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi partnerami Grupa FAMET hołduje uniwersalnym wartościom, promując uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

2.   DBAŁOŚĆ O NAJWYŻSZE STANDARDY PRACY

     Grupa FAMET szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.
      Grupa FAMET promuje pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń i świadomie czerpie siłę i wartości wynikające ze zróżnicowania swoich pracowników. Dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom godziwe i regularnie wypłacane wynagrodzenie, możliwość rozwoju i awansu, szkolenia oraz dobre warunki pracy. Chroni prawa autorskie swoich pracowników oraz szanuje własność intelektualną. Przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego   i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

3.   UCZCIWA KONKURENCJA, BRAK TOLERANCJI DLA KORUPCJI

     Grupa FAMET przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji.

Obowiązkiem pracowników Grupy FAMET jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktu interesów, czyli przyjmowanie i oferowanie prezentów w ramach prowadzenia działalności biznesowo-handlowej. Nie wolno płacić ani proponować łapówek lub nielegalnych świadczeń urzędnikom państwowym, ani przedstawicielom partii politycznych, w celu zawarcia lub zachowania transakcji.
      Pracownicy spółek Grupy FAMET nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści ani pomagać w osiąganiu korzyści z zaistniałych okazji, jakie mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska w firmie.

4.   ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

      Grupa FAMET przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy FAMET świadomie ograniczają wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. Promują także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, prowadząc akcje zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

5.    PARTNERSTWO W BIZNESIE

       Ważną zasadą Grupy FAMET jest odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby.
      Grupa dostarcza swoim klientom innowacyjne produkty o najwyższej jakości, co uzyskiwane jest jako efekt wysokich umiejętności, doświadczeń i kompetencji pracowników, współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w kraju oraz dokłada wszelkich starań, aby dostarczona aparatura, urządzenia przemysłowe i komponenty stalowe do maszyn i instalacji przemysłowych spełniały najwyższe standardy i spełniały oczekiwania klientów.

6.   BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

      Grupa FAMET od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną. Spółki Grupy są zaangażowane w propagowanie sportu wśród młodzieży. Wspierają także polską naukę i szkolnictwo uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz współfinansując je.
      Kolejnym elementem działalności społecznej Grupy FAMET jest sponsoring wydarzeń kulturalnych, w tym m. in.: sponsorowanie festiwali kulturalnych, koncertów czy też wydarzeń o znaczącej wadze społecznej.


Stosowanie postanowień Kodeksu.

       Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd FAMET S.A., który zobowiązuje się do regularnej oceny przestrzegania zasad w nim zawartych oraz aktualizowania jego treści na podstawie uzyskanych wniosków.   
       Kodeks jest rozpowszechniany i popularyzowany poprzez działania służby pracowniczej FAMET S.A. oraz szkolenia pracowników i kadry kierowniczej.