famet saENERGOMET Sp. z o.o.


„ENERGOMET” Spółka z o.o.
45-641 Opole
ul. Oświęcimska102 C

Telefon:
+48 77 4278801

Email:
energomet@energomet.pl
KRS: 0000418553
NIP: 7543063563
REGON: 161460449
 1. Polityka prywatności

  Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych  jest „ENERGOMET” Spółka z o.o. z siedzibą w 45-641 Opole, ul. Oświęcimska 102 C

  Kontakt w sprawie ochrony danych

  W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl

  Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

  1. należące do Grupy Famet,
  2. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  3. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.


  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)