famet sa

PLENDERU


WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 23 lipca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 12:00PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2020 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r.
 8. Przyjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,

  2. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  4. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2020 r.,
 9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 10.  Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

 1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
 2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.


ZARZĄD FAMET S.A.